Astrologie

Astrologie speelt een belangrijke rol in de roman Zielsverduistering. Met name de geheimzinnige figuur Van As, waar Marc Rookval en Krausel lessen astrologie gaan volgen, roept veel vragen op.

Lezers, die wat minder weten van astrologie, kunnen hier hun kennis voldoende aanvullen om nog meer van Zielsverduistering te genieten. Voor wie bijvoorbeeld de horoscoop van Fleur op pagina 91 van de tweede druk van het boek beter wil begrijpen, geeft Van As nu een ultrakorte introductieles astrologie.

Astrologie door de heer Van As

‘Om een horoscoop te kunnen berekenen moet een astroloog precies weten, hoe laat je geboren bent en op welke plek op aarde.

Met die gegevens kan hij een tweedimensionale weergave tekenen van de stand van de planeten in ons zonnestelsel op het moment van jouw geboorte.

De combinatie van tijdstip en exacte plaats levert een vrijwel uniek beeld op.

Alleen personen, die heel nabij jouw geboorteplaats en op hetzelfde moment geboren zijn, hebben een identieke geboortehoroscoop. We noemen ze ‘tijd-tweelingen’.

Biologische tweelingen zullen altijd licht verschillende horoscopen hebben, omdat ze na elkaar geboren zijn.

De planeten staan in de zogenaamde dierenriem of zodiak, die verdeeld is in 12 tekens. Ook berekent en tekent de astroloog 12 velden of huizen in de horoscoop. En ten slotte lijntjes, die aangeven, of planeten opvallende hoeken met elkaar maken, gezien vanaf de aarde.

Elk van die planeten, tekens, huizen en hoekverhoudingen heeft specifieke betekenissen.

Door nu al die elementen te combineren kan de astroloog uitspraken doen over jouw karakter en volgens velen ook over jouw lot hier op aarde.

Daar vertel ik in het boek meer over. Ook leer ik Marc en de andere cursisten daar nog wat meer over de achtergronden. Maar je hoeft niet bang te zijn, dat de roman een verkapte cursus sterrenwichelarij is, hoor!’

Dierenriemtekens

‘Wie kent ze niet? Ram, Stier, Tweelingen, Kreeft, Leeuw, Maagd, Weegschaal, Schorpioen, Boogschutter, Steenbok, Waterman en Vissen.

Elk teken heeft karakteristieke betekenissen. Bijvoorbeeld:

Ram: energiek, vol dadendrang, overhaast.

Stier: hecht aan materiële zaken, bezit, zijn bankrekening, lekker eten, is aards.

Tweelingen: houdt van intermenselijke relaties, praat graag, is nieuwsgierig en leergierig, communicatie en journalistiek ligt dit type wel.

Kreeft: hecht aan gezelligheid, knus thuis zitten, geborgenheid, hoeft zich niet zo nodig pontificaal te profileren, kan grillig zijn.

Leeuw: wil domineren, indruk maken, regisseren, dirigeren, maar spant zich niet onnodig in.

Maagd: nauwgezet, houdt van ordening, kritisch, let op details en kan daarin te pietluttig zijn, analyseert grondig, maar kan het grote geheel dan uit het oog verliezen.

Weegschaal: zoekt harmonie, vermijdt conflicten, verdraagzaam maar ook besluiteloos, streeft onpartijdigheid en rechtvaardigheid na.

Schorpioen: sterk gevoelsleven, dat de Schorpioen liever verborgen houdt, wil intensief beleven, is principieel, oordeelt snel, kan cynisch of sarcastisch reageren, snel driftig en kortaangebonden.

Boogschutter: optimistisch, levenslustig, idealist, meestal goed van de tongriem gesneden, ook wel belerend, geneigd te overdrijven en te bluffen, joviaal, enthousiast, houdt van reizen.

Steenbok: ambitieus en eerzuchtig, ernstig, volhardend, serieus, plichtsgetrouw, nuchter, houdt van wetenschap en zekerheden.

Waterman: origineel, onbevooroordeeld, zoekt gezelschap, houdt ervan om met anderen om te gaan en gedachten uit te wisselen, soms excentriek, luchtkastelen bouwen, onconventioneel, vaak onrustig, soms wispelturig.

Vissen: gevoelig, sentimenteel, ondoorgrondelijk, offervaardig, cijfert zichzelf weg voor mensen die lijden, kan slachtoffer worden van die opofferingsgezindheid, vaak onzeker, neiging tot indolentie of depressiviteit.’ 

Huizen of velden

‘Verder is een horoscoop, zoals gezegd, verdeeld in twaalf velden of huizen.

Die huizen geven levenssferen weer.

Het eerste huis begint bij de ascendant of het Rijzend Teken.

Dat is het dierenriemteken dat op de horizon verschijnt op het moment van geboorte.

De huizen gaan tegen de richting van de klok in. Ze zijn lang niet altijd regelmatig verdeeld. Evenmin zijn de huizen of velden in een geboortehoroscoop gelijk van grootte, maar huizen die tegenover elkaar liggen zijn wel even groot.

De betekenis van de 12 huizen is globaal als volgt.

Eerste huis: de fysieke verschijning, de persona, de houding, het voorkomen.

Tweede huis: materiële zaken, bezit, financiën.

Derde huis: kennis, lagere school, naaste omgeving, broers en zussen.

Vierde huis: de afkomst, ouderlijk huis, het thuis.

Vijfde huis: creativiteit, seksualiteit, voortplanting, kinderen.

Zesde huis: werk, ziekte, persoonlijke heroriëntatie.

Zevende huis: de levenspartner, relaties met anderen, compagnons, maar ook openlijke vijanden.

Achtste huis: houding tegenover veranderingen, wat met sterven en dood te maken heeft.

Negende huis: hoger geestelijk leven, filosofie, wereldbeschouwing, buitenland, reizen.

Tiende huis: carrière, maatschappelijke positie.

Elfde huis: de tijdgeest, vrienden, verenigingsleven, geestverwanten.

Twaalfde huis: werken in afzondering, het verborgene, afgeslotenheid, klooster, kluizenaar, sanatorium, maar ook verborgen dingen, occultisme, mystiek en geheime vijanden.

Uiteraard is dit maar een greep uit de vele betekenissen die elk huis heeft.’

Planeten

‘Tot slot werken astrologen met planeten. Zon en Maan rekenen ze daar ook toe.

Dus vroeger waren dat samen zeven hemellichamen. Net als de dagen van de week, die trouwens ook bij hun eigen planeet horen, zoals Yitza’ak uitlegt in het boek.

Zon hoort bij zondag. Maan bij maandag. Mars, als symbool van strijd en wapens zoals het zwaard, hoort bij de dag, waarop vroeger recht werd gesproken, dinsdag.

Bij woensdag hoort Mercurius, wat je nog terugvindt in het Franse mercredi. Donderdag hoort bij Jupiter, de god van de donder, die bij de Germanen Thor heette.

Vrijdag komt van Freia, identiek met Venus, de planeet die ook voorkomt in de naam van de schrijver Venerius, letterlijk Venuspriester.

Later werden Uranus (in 1781), Neptunus (in 1846) en Pluto (in 1930) ontdekt en toegevoegd. Maar in 2006 werd Pluto na 76 jaar weer tot dwergplaneet gedegradeerd.

Veel astrologen werken nog met extra, soms hypothetische planeten of bepaalde typische punten. Maar dat is iets voor gevorderden. Deze les geeft alleen de basis.

Elke planeet heeft in de astrologie duidelijke associaties. De Zon staat voor individualiteit, het Zelf, levensenergie, scheppingskracht.

De Maan voor de ziel, gevoel, empathie, ontvankelijkheid, emotie, de moeder.

Mercurius duidt op het verstand, feitenkennis, communicatie, spreken, boodschappers.

Venus op gevoel voor harmonie, schoonheid, schoonheidsideaal, kunst en kunstgenot, liefde, erotiek.

Mars: veroveringsdrang, energie, aanvalsdrift, daadkracht, impulsiviteit.

Jupiter: expansiedrift, uitdijen, drang naar meer.

Saturnus: concentratievermogen, beperking, belemmeringen, geweten, schuld(gevoel), de wet.

Uranus: hervormingsdrang, revolutie, het onverwachte, buitenissige, excentrieke, ook intuïtie en astrologie.

Neptunus: mediamiek, telepathisch, voorspellende dromen, helderziendheid, maar ook escapisme, roes, verslaving aan bijvoorbeeld drugs of alcohol.

Pluto: macht, explosieve energie, onbeheersbare krachten.

De betekenissen die aan de later pas ontdekte planeten werden toegekend, zijn sterk gekleurd door de tijd, waarin deze ontdekt zijn. De andere kregen al vroeg hun betekenis. Sinds Freud en Jung zijn daar veel psychologische termen aan toegevoegd.’

Heer van een teken

Elk van de planeten is ook de baas over een bepaald dierenriemteken. ‘Hij heerst’ dan in een teken, zeggen astrologen.

Zo hoorden vroeger de Zon bij Leeuw, de Maan bij Kreeft, Mercurius bij Tweelingen en Maagd, Venus bij Stier en Weegschaal, Mars bij Ram en Schorpioen, Jupiter bij Vissen en Boogschutter en Saturnus ten slotte bij Steenbok en Waterman.

Na de ontdekking van Uranus, Neptunus en Pluto kwam er een herziening. Uranus kreeg Waterman, Neptunus kreeg Vissen en Pluto kreeg Schorpioen. Maar niet alle astrologen gingen daarin mee. Je kunt dus andere toekenningen tegenkomen. Of zelfs andere planeten voor tekens. Daarover wil ik het hier echter niet hebben, want dat voert te ver.’

Aspecten

‘Het vierde gegeven, waar bijna alle astrologen mee werken, is de boogafstand of het aspect tussen de planeten. De vijf belangrijkste aspecten zijn van links naar rechts: de conjunctie of samenstand (0°), het sextiel (60°), het vierkant (90°), de driehoek (120°) en de oppositie (180°).

Conjunctie betekent globaal dat de planeten elkaar aanvullen en versterken, in dezelfde richting wijzen, maar ze kunnen elkaar ook neutraliseren. Dat is het geval, als hun aard tegengesteld is.

Het sextiel duidt op een vrij harmonieus samengaan van enkele van jouw eigenschappen.

Het vierkant duidt op acute spanning, onrust, drift en drang, een aansporing tot ontwikkeling van aangeboren talenten. Vroeger werd het als negatief beschouwd, maar spanning in het leven is nodig om tot prestaties en inzicht te komen.

Bij de driehoek gaan de betrokken wezenskrachten perfect samen, hoewel passiviteit dreigt bij een gebrek aan spanning en de behoefte om problemen op te lossen.

Bij de oppositie werken jouw talenten elkaar juist tegen. Vaak verlammen ze elkaar.

Orb

Hoe nauwkeuriger een hoekverhouding of orb de exacte afstand 0, 60, 90, 120 of 180 booggraden nadert, des te belangrijker is het aspect, zo wordt wel gedacht. De astrologische adviseur van kardinaal Richelieu, de buitengewoon begaafde Morinus of Morin de Villefranche, wiens boek ik op pagina 24 aanraad, hield bovendien sterk rekening met de richting, waarmee de planeten op elkaar af koersen. Want vanaf de aarde kan het lijken, of planeten ‘achteruit’ bewegen (retrograde), maar daar ga ik in deze korte les verder niet op in.

De meeste astrologen gebruiken bij het interpreteren van een geboortehoroscoop de hier genoemde tekens, huizen, planeten en aspecten. Maar het is goed om te weten, dat er ook veel afwijkende systemen bestaan om horoscopen te berekenen en uit te leggen.’

De horoscoopduiding door Marc

Aan de horoscoopduiding, die Marc geeft, hoef ik weinig toe te voegen. Wie moeite heeft met zijn tekening, gemaakt met een 6B potlood op vloeipapier, heeft wellicht iets aan mijn eigen tekening van de geboortehoroscoop van Fleur. Ik verwacht, dat je zijn relaas met de basiskennis van deze les een stuk beter kunt volgen.’

Wil je na deze introductie meer weten over astrologie, dan is een goede plek om te starten http://radixpro.nl/

Zoek je net zulke goede boeken als Yitza’ak in zijn winkel verkocht, kijk dan eens op

http://www.inderondetoren.nl/

Aanverwante, spirituele literatuur vind je ook op https://www.boekenschaap.nl/