Wis

Bewijst iemand onweerlegbaar een wiskundig vermoeden, zoals Andrew Wiles in mei 1995 na negen jaar zwoegen deed met het laatste vermoeden van Fermat, dan mag men wel spreken van een terecht-stelling.

Dat lijkt ook de dame op dit schilderij te zijn overkomen. Vrij waarschijnlijk onbedoeld maar onherroepelijk verloor zij haar hoofd op het schavot tijdens de Franse Revolutie.
In de massa van executies ging ook haar identiteit verloren.
Toch vormt dit nog geen sluitend bewijs, dat wij ons brein zijn, zoals Dick Swaab
in een boektitel beweert.

Sluitend bewijs moet ook geleverd worden bij deze drie verdachten. Want opsluiten kan men dit vuige tuig pas, als aan deze voorwaarde is voldaan. Tot die tijd genieten zij van rechtswege bescherming middels de zogeheten onschuldpresumptie, die na jaren van uitholling inmiddels trouwens ook zo goed als omgedraaid lijkt te zijn.

Het boeventrio zou een aanslag hebben gepleegd subsidiair beraamd, dan wel een voornemen daartoe hebben gekoesterd.
Doelwit was de Resident van de Strijdende Staten. Omdat getuigenverklaringen zoals gewoonlijk vol tegenstrijdigheden zaten, besloten wij, de opsporende sheriffs, een getuigenconfrontatie te organiseren met presentiegelden, een borrel, muziek en buikdanseressen na.

De feitelijke vermoedens, zoals thans bekend, vatten wij hier samen.
Op het moment, dat de residentiële limousine het dorp Moddersloot zou verlaten en daartoe vanaf de Hoofdweg, genoemd naar de guillotine die er tijdens de Franse Revolutie gestaan zou hebben, linksaf sloeg om de Buitendreef aldaar te nemen in de richting van Dreef, werd volgens enkele getuigen een handgranaat naar het voertuig geworpen met de kennelijke bedoeling om de resident persoonlijk en mogelijk ook de overige inzittenden van het voertuig te verwonden of anderszins lichamelijk te beschadigen, wellicht met het oogmerk zijn dan wel hun dood prematuur te bewerkstelligen. Onvoorzien lijkt in dit kader, dat de granaat weliswaar met grote snelheid de limousine naderde, doch eronderdoor scheerde en pas in de moddersloot, waaraan Moddersloot zijn naam dankt, tot ontploffing kwam en slechts kikkers, drek en andere substanties uit de sloot omhoog bracht. Dit toeval zou de daad an sich afzwakken tot poging tot wat hierboven is genoemd, maar doet weinig af aan de ernst van het delict en/of de intentie.

Op het moment dat de chauffeur het uitzichtloze en dus moeilijk nog in het juiste spoor te houden voertuig ferm tot stilstand bracht en zijn passagiers de drek-kar verlieten, klonk volgens oorgetuigen een harde knal. Die werd veronderstellenderwijs veroorzaakt door het overhalen van de trekker van een pistool of revolver of een daarmee vergelijkbaar wapen, genoemd in de Wapenwet. De knal bracht enige schrik teweeg bij het publiek dat met vaantjes zwaaiend de trottoirs respectievelijk de bermen bezette.
Chaos werd voorkomen, doordat een man zich losrukte uit de menigte en direct al voor nieuw spektakel zorgde door wild zwaaiend met een mes met een lemmetlengte van circa 29,5 cm naar de resident en zijn gezelschap te rennen. De vraag, of hij de resident of enige der andere voorheen inzittenden van de limousine daadwerkelijk heeft weten te verwonden, wordt door getuigen verschillend beantwoord. Het plaatselijk hospitaal weigert dienomtrent inlichtingen te verschaffen, zich beroepend op het medisch tuchtgeheim en andere onzin.

Wat de voorafgaande knal betreft, wezen vele vieze vingers van Modderdorpelingen meteen beschuldigend naar de negorijhut van de stroper Tom B. in de nabijgelegen woudzoom. Toen wij deze T. daar bezochten voor verhoor, was hij juist een paard aan
het behoeven.

Hij kon zich echter met een alibi steels onttrekken aan rechtsvervolging door te wijzen
op zijn ambachtelijke materialen, zijnde een gekooide fret, een patrijshond, gevlochten metalen strikken, een opgezette lok-eland, opbergschoenen, een rugzak met daarin een thermoskan en een wekkerradio met opwindmechanisme. Noch onder zijn matras, noch op zolder vonden wij kruitsporen, zodat wij de rotzak het voordeel van de twijfel moesten gunnen en het arrestatiebevel in zijn open haard wierpen.

De in alle toonaarden behalve bes groot ontkennende verdachten gaven ook al weinig opknopingspunten, dus richten wij ons als rechercherende vaklui tot u, aandachtige lezer. Kunt u ons aanwijzen, welke hoofdverdachte op welke wijze strafbaar heeft gehandeld? Maak de juiste afwegingen en stop uw oplossing in een voldoende gefrankeerde envelop. Bewaar die zorgvuldig, zoals een goed huisvader betaamt.
U zult het recht daarmee een grote dienst bewijzen!