Tesd

Esther werd bij koning Ahasveros gebracht in zijn koninklijke huis en de koning ging meer van Esther houden dan van enige andere vrouw, en meer dan alle andere maagden won ze zijn genegenheid en goedkeuring.

Toen gebeurde het onvoorstelbare. Oorlog tussen schriftgeleerden! Een verschijnsel, dat schijnbaar veroorzaakt wordt door een defect in de inborst van veel denkers, die hun gelijk met geweld proberen over te brengen. Uit intellectueel hooghartige razernij willen zij  andersdenkenden de mond snoeren of tot zelfmoord bewegen en als de beoogde ketter niet de hand aan zichzelf slaat, zoals Ludwig Boltzman, dan zijn er meestal wel vrijwilligers, die de ketterse querulant hardhandig en letaal op zijn verdwijnplicht wijzen. Wat beweerd wordt over de klokkenluider in de sekte van Pythagoras, die het akelige fenomeen van de irrationale getallen onthulde en om die reden door zijn medebroeders in zee werd geworpen, terwijl dezen wisten, dat hij gezakt was voor zijn zwemdiploma A.